Solució problema 5b (segon concurs)

Vaganian,Rafael A – Chekhov,Valery A, Vilnius (URSS – ch) 1980

Problema 5b

Juguen blanques (2 punts)

1.¤d7! (sacrifici d´encaminament)

[També guanya 1.£a3 raigs X a la diagonal a3–f8 (proposada per Josep Romero)

A) 1. . . ¦b8 2.¤d3 ¦b5 (2. . . c5 3.¦xc5 ¦xc5 4.¦xb4 ¦c1+ 5.¢h2 ¦a1 6.£xa1+–) 3.¦cc4 ¢f8 4.¤xb4+–;

B) 1. . . ¦xc5 2.¦xc5 £xc5 3.¦xb4 £c1+ (3. . . £xe5 4.¦b8+) 4.¢h2 c5 5.¦b7+ ¢f8 6.£f3 f6 7.¦a7+–]

1. . . £b7

[No es pot acceptar el sacrifici: 1. . . ¢xd7? 2.¦xb4 ¦b5 (2. . . £xb4 3.£xc6+ ¢e7 4.£c7+ ¢e8 5.£c8+ ¢e7 6.¦c7#) 3.£xf7+ ¢c8 4.£xg8++–;

1. . . £d8?! 2.¤f6! gxf6 3.£xf6+ ¢d7 4.£xf7+ ¢c8 5.¦xb4+–]

2.¦f4

[També guanya 2.¤f6 (proposada per Joan Fluvià Poyatos) 2. . . ¦f8 3.¦d1!

A) 3. . . ¤d5 4.£a3+ c5 5.¦xa4 £b4 (5. . . ¦xa4 6.£xc5+ ¢d8 7.£xf8++–; 5. . . gxf6 6.¦xa5+–) 6.¦xb4 ¦xa3 7.¦b7+ ¢d8 8.¤xd5 exd5 9.bxa3+–;

B) 3. . . ¦xe5 4.¦d7+ £xd7 5.¤xd7 ¦f5 6.£c3+–]

2. . . f5

3.exf6+ ¢xd7 4.¦xb4! (sacrifici de desviació de la defensa de c6)

Problema 5b final

i el negre va abandonar, doncs si

4. . . £xb4 5.£xc6+ ¢d8 6.£c8#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.